Bredasten

På gränsen till Tranemo, där Björkered i Ambjörnarp och Hjärphult i Tranemo möts, finns ett gravfält med en nära tre meter hög och bred sten.
Gravfältet är undersökt av Ambjörnarps hembygdsförening.

Gravfältet Bredasten är 40 x 25 meter stort och består av följande fornlämningar:

  • 1 treudd.
  • 2 domarringar.
  • 1 kvadratisk stenkrets.
  • 1 stensättning.
  • 1 stor bautasten, tillika gränssten.

Treuddens sidor är 9 meter och höjden 10-20 cm. Fyllningen består av 10-20 cm stora stenar varav delar är överväxta med mossa och torv. Hörnstenen i öster är 70×30 cm och 15 cm hög.
I mitten är en grop på 30 cm och 2 meter i diameter. Bautastenen ligger något nordöst om mitten på treudden.
En kantkedja (utvalda stenar som är lagda, ofta med långsidan utåt) är synlig i öster och delvis i norr

Domarringarna är 5 meter i diameter och består av 5 respektive 6 klumpstenar. Stenarnas storlek varierar mellan 40 cm till 1,3 meter och höjden mellan 20 och 70 cm.
En av domarringarna har i öster en ställvis synlig kantställd av 10 cm höga och 10-30 cm långa stenar.

Den kvadratiska stenkretsen är 3-4 meter i sida och består av 4 klumpstenar varav en är rest. Stenarna är 50-100 cm stora och 30-50 cm höga. Stenkretsen är något skev.

Stensättningen är 8 m i diameter och intill 50 cm hög. Fyllningen består av 20-50 cm stora stenar, men det mesta är överväxt av mossa.
I mittpartiet är en grop på 2,5 m i diameter och 20 cm djup i vars botten det syns en häll på 1,8×1,5 m och 30 cm tjocklek.

Bredasten är en rest bautasten som är 2,8 meter hög och lika bred, tjockleken är dock bara 30 cm. Stenen får därför en tydlig norväst-sydvästlig riktning. Stenen fungerar även som gränssten.

Läs nästa kapitel